Generatie Y is ramp voor werkgevers

Generatie Y word alom geroemd om haar flexibiliteit, om haar vermogen tot multi tasking en om het op natuurlijke wijze kunnen omgaan met de hedendaagse technologie, ook op deze site. En het soms wat ‘onaangepaste’ gedrag op de werkvloer, dat daar tegenover staat, wordt vaak voor lief genomen. HR-afdelingen en hun directe managers moeten zich maar aanpassen aan deze ‘verwende kinderen’. Frajlick Campus, een communicatiebedrijf uit België, voerde recent onder 1000 respondenten een onderzoek uit naar de drie grote generaties die nu actief zijn op de arbeidsmarkt (generatie Y, generatie X en de babyboomers). De uitkomsten van het onderzoek blijken veelal niet overeen te komen met de stereotype opvattingen die in onze samenleving bestaan.

Het thema van de “generatie Y” (de jongeren tot 30 jaar) is actueel in de bedrijfswereld. Organisaties maken verwoed jacht op juist deze doelgroep. Maar waarom? Is het eigen beleid of slechts kopieergedrag? Wie zijn deze jongeren? Hoe verschillen ze van werknemers die tot een andere generatie behoren (de generatie X, van 31 tot 45 jaar, en de Babyboomers, van 46 tot 65 jaar)? Zijn zij inderdaad de ideale werknemers van de toekomst? Het antwoord op deze vragen luidt ‘nee’. Sterker nog, generatie X en de babyboomers scoren vaak beter op de aan deze jongeren toegedichte kwaliteiten. Het is niet de generatie Y die organisaties verandert. Het is de ‘cultuur Y’ die via alle medewerkers en managers binnendringt in organisaties. Hieronder vindt u een selectie uit de onderzoeksvragen van Frajlick Campus aan de hand waarvan de aan generatie Y toegedichte eigenschappen werden getest en de uit de vragen naar voren gekomen resultaten.

Hoe flexibel is Generatie Y nu echt?

De veelgeroemde flexibiliteit van generatie Y werd getest aan de hand van de volgende vragen:

Als de klant echt koning is voor een bedrijf, dan is het onontkoombaar dat er onverwacht zaken opgepakt moeten worden. De ‘oudjes’ vinden dit veel vanzelfsprekender dan de generaties X en Y.

Organisaties maken afspraken met klanten en stakeholders. Als het dan eens tegen zit, is de dag niet om 5 uur ten einde. Dan moet de klus geklaard worden, want afspraak is. afspraak. De babyboomers vinden dit veel vanzelfsprekender dan de generaties X en Y.

Verreweg de meeste werknemers hebben er weinig of geen moeite mee, wanneer ze buiten werkuren voor hun organisatie aan de slag moeten. Opvallend is wel, dat de groep uit generatie Y die er wel moeite mee, groter is dan de groepen uit generatie X en de babyboomers samen, waarvoor dat ook geldt.

Generatie Y mag misschien dan wel flexibel zijn, maar generatie X en vooral de babyboomers zijn inschikkelijker als het gaat om wensen van hun werkgever en meer bereid deze te honoreren.

Is Generatie Y voor ‘Het Nieuwe Werken’ geboren?

Het Nieuwe Werken wordt sterk geassocieerd met multi-tasking, zelfstandig kunnen werken en het spelenderwijs kunnen omgaan met informatie- en communicatietechnologie (ICT). Dit zijn eigenschappen die in hoge mate worden toegedicht aan generatie Y. Ook deze eigenschappen werden achtereenvolgens onderzocht, aan de hand van onderstaande vragen:

Het overgrote deel van de werknemers blijkt goed in staat te zijn om meerdere taken te beheren. De kleine groep die zegt hier moeite mee te hebben, behoort in meerderheid tot Generatie Y.

Uit het onderzoek komt naar voren, dat vooral medewerkers die behoren tot generatie Y in de stress schiet als ze te weinig instructies krijgen. De andere generaties hebben hier minder moeite mee,  met name de 45-plussers.

Opvallend is dat niet generatie Y als beste scoort op het kunnen omgaan met informatie- en communicatietechnologie, maar juist generatie X. Tweede opvallende punt is dat zelfs van de oudste generatie maar 3,6% in de stress schiet bij het gebruik van ICT-middelen. Dat rechtvaardigt de conclusie dat de technologie voor geen enkel bedrijf een beletsel hoeft te zijn om over te gaan naar ‘Het Nieuwe Werken’. Op managerial gebied liggen grotere uitdagingen.

Hoe loyaal zijn de generaties?

Werknemersloyaliteit is iets, wat niet direct valt te meten. Daarom volgt hieronder een aantal onderzoeksresultaten, die als indicator gebruikt kunnen worden voor de emotionele relatie tussen werkgever en werknemer.

generatieY

 

Het idee van een lifetime-job spreekt ouderen meer aan dan jongeren. Van generatie Y raakt een derde gestrest van het alleen al hieraan denken. Waarschijnlijk zegt dit ook iets over de flexibiliteit en heeft het er tevens mee te maken, dat veel ouderen weten, dat ze minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Een meerderheid van generatie Y vindt, dat een organisatie er primair is om de eigen capaciteiten verder te ontwikkelen. De babyboomers bekijken het meer van twee kanten: in ruil voor uitdaging, zet ik mijn beste beentje voor. Een minderheid ziet werk uitsluitend als werk, niets meer en niets minder. Daarin bestaat niet echt een verschilt tussen de generaties.

Slechts een kwart van generatie Y ziet zich zijn loopbaan uitbouwen bij de huidige werkgever. Veruit de meerderheid echter is hierover onverschillig. Van de 45-plussers omarmt 90% in meer of mindere mate het idee om de carrière bij de huidige werkgever verder vorm te geven. Ze hoeven niet zo nodig weg. Voor juist deze groep komt ontslag heel hard aan. (Zie ook ‘Vindt u het ook zo moeilijk een oudere, loyale medewerker te moeten ontslaan’.) En goede werkgevers weten dat. Er is slechts één punt waarop de oudere werknemers niet kiezen voor de werkgever, zoals blijkt uit de antwoorden op de volgende vraag:

Oudere werknemers weten, dat het bestaansrecht van de organisatie ligt in het hebben van tevreden klanten. Eerlijkheid is hierin een absolute voorwaarde. Daarmee kan absoluut niet gesjoemeld worden. Maar een onbuigzame opstelling van werknemers op dit gebied brengt u als werkgever toch niet in verlegenheid?

Vergrijzing een HRM-probleem?

Natuurlijk zijn er meer onderzoeken gedaan. En er valt natuurlijk ook best wel wat af te dingen op het resultaat van dit onderzoek en op de selectie van de uitkomsten die voor dit artikel is gekozen. Het onderzoek toont echter wel aan, dat stereotypen over de generaties grotendeels onwaar zijn. Natuurlijk bestaan er jongeren en ouderen die als perfecte werknemer beschouwd kunnen worden en ook jongeren en ouderen, die een werkgever liever kwijt dan rijk is. De verschuiving in de werkgever-werknemer relatie betreft echter alle generaties. Het is daarom zaak los te komen van het denken in stereotypen en van het idee, dat er bij werving alleen kandidaten uit generatie Y moeten worden gezocht. Als werknemer scoren ze niet echt beter. De werkelijke HR-uitdaging is om het personeelsbeleid binnen de organisatie aan te passen aan de hedendaagse werknemers. Een apart ouderenbeleid is niet meer van deze tijd. (Zie ook ‘Oudere werknemers bent u toch liever kwijt dan rijk ’.) En 45-plussers zijn zeker geen tweederangs werknemers,.mits ze ook dezelfde kansen krijgen als generatie Y. En van de investeringen in opleidingen aan deze loyale werknemers ziet u als organisatie vaak ook nog meer terug.

 

https://zbc.nu/hrm/jongerenbeleid/generatie-y-is-ramp-voor-werkgevers/

Sauvegarder cet article ?

Connexion S'inscrire